Det här är Brand Orientation Index

Jag har i några inlägg nämnt Brand Orientation Index. Så det kan ju vara på sin plats att beskriva det lite mer ingående. 

Ju mer varumärkesorienterat ett företag är, desto lönsammare är det. Medan de mest varumärkesorienterade företagen i genomsnitt når en rörelsemarginal på 14 procent, så får de minst varumärkesorienterade nöjda sig med ett snitt på åtta procent.

Det framgick i undersökningen Brand Orientation Index, som riktades till Sveriges 500 största företag och genomfördes av ekonomie doktor Frans Melinvid Lunds universitet och doktoranden Johan Gromark.

Det var några år sedan de gjorde sin ursprungliga undersökning, men den har följts upp och kompletterats med ett antal undersökningar. Både i Sverige och utomlands. Och den är lika relevant idag.

”Vi har gjort en kartläggning av all annan forskning inom varumärkesområdet och allt visar samma samband mellan varumärkesorientering och lönsamhet. Det gäller i väldigt skiftande sammanhang, oberoende av bransch och typ av företag. Oavsett om det handlar om mogna marknader eller utvecklingsmarknader ”, har Frans Melin berättat för mig.

”Mycket intressant att notera är också att ’standardstrategin’, marknadsorientering, inte har samma tydliga effekt på lönsamheten. En tänkbar anledning till det kan vara att marknadsorientering har blivit en hygienfaktor, som inte alltid hanteras med den professionalism som krävs och med varumärket som utgångspunkt”, sa Johan Gromark.

Han arbetar idag, på en kommande doktorsavhandling, med Frans Melin som handledare.

Avhandlingen bygger vidare på de kunskaper som grundlagts i BOI och har arbetsnamnet ”En studie av interna och externa perspektiv på varumärket som utgångspunkt för strategisk orientering”.

Det finns få kompetenser som är så viktiga i företagen, som varumärkesinsikt. Från styrelsen och neråt.

Om styrelsen förstår betydelsen av varumärkesfokus, som kommer det att ingå i deras vd-instruktion och bli en prioriterad fråga för ledningsgruppen. Något som skulle underlätta marknadsavdelningens arbete och möjligheten till långsiktigt, strategiskt varumärkesarbete.

Sex viktiga sanningar från undersökningen Brand Orientation Index (BOI)


Det är lönsamhet att vara varumärkesorienterad.
I stort sett kan man säga att det är dubbelt så lönsamt som att inte vara det. Undersökningen konstaterar nämligen att de mest varumärkesorienterade företagen har nästan dubbelt så hög rörelsemarginal som de minst varumärkesorienterade.

Alla företag kan bli varumärkesorienterade.
BOI visar att frågan är lika viktig för tjänsteproducerade som varuproducerande företag. Inte heller finns det någon skillnad därvidlag mellan b2b-företag och b2c-företag.

Kvartalsekonomi och varumärkesorientering rimmar illa.
En intressant faktor, som redovisas i undersökningen, är att börsnoterade företag är underrepresenterade bland de mest varumärkesorienterade. Det kan bero på att börsnoteringen tvingar fram kortsiktigt lönsamhetstänkande, som inte är förenligt med långsiktigt varumärkesarbete. En sådan kortsiktighet brukar dessutom ofta förenas med åsikten att satsningar på varumärket mer är att hänföra till kostnader än till investeringar.

Att kombinera ett internt och ett externt perspektiv är en framgångsfaktor för varumärkesorienteringen
BOI visar att arbetet med att bygga starka varumärken kräver helhetssyn. De framgångsrika företagen har lyckats skapa värderingsdrivna organisationer där medarbetarna är viktiga varumärkesambassadörer, samtidigt som man kan utnyttja varumärkena som strategiska konkurrensmedel på marknaden. 

I varumärkesorienterade företag är varumärkesutveckling en ledningsfråga.
I de mest varumärkesorienterade företaget är ledningsgruppen mycket engagerad och aktiv i varumärkesrelaterade frågor. Dessutom visar undersökningen att decentraliserat varumärkesansvar sällan leder till varumärkesorientering.

Varumärkesorienterade företag lägger stor vikt vid att sätta mål och följa upp dem.
Framgångsrik varumärkesuppbyggnad kännetecknas av kontinuitet och målmedvetenhet. Långsiktighet och utvärdering, både internt och externt. Det framgår också mycket tydligt av undersökningen. 

Kan det bli så mycket tydligare än så? 

Print Friendly, PDF & Email

2 thoughts on “Det här är Brand Orientation Index

  1. Hej! Mycket intressant detta. Finns det någon tillgänglig rapport från undersökningen?

    1. Hej Anton! Jag har bara en tryckt rapport. Men du kan säkert få mer info från Frans Melin, på Lunds Universitet, om du söker honom. Hälsningar Carin

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.